Ph.D. Program, Incoming Class, Fall 2019

Incoming Graduate Students 2019

Top row (left to right): Guoyu (Gary) Zhang, Brandon Loch, Souvik Mandal, Belvin Thomas, Atul Thakur, Jinzhe Zeng, Lingjun Xie

Second row: Seungwoo Lee, Phillip (Thomas) Blackburn, Wenting Meng, Huan Wang, Zelin Wang

Front row: Ashish Parihar, Allen Park, Sneha Sreekumar, Shilong Yang, Zhuofan Shen

Not Pictured: Brandon Conklin, Mark Dresel, Daniel Rothschild